Konsultacje społeczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Na mocy Uchwały Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 roku wprowadzone zostały zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice. Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom miasta uczestnictwa w ważnych dla nich sprawach, w tym poprzez informowanie o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć.

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Miasta Mysłowice z 25 czerwca 2015 roku daje z kolei możliwość przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP