Uchwały

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
1298 Uchwała Nr LXXX/1298/24 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Mysłowice" Pani Joannie Bliwert-Hoderny 2024-01-25
1297 Uchwała Nr LXXX/1297/24 w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o informacje na temat kandydatów na ławników sądowych 2024-01-25
1296 Uchwała Nr LXXX/1296/24 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027 w ramach wyborów uzupełniających 2024-01-25
1295 Uchwała Nr LXXX/1295/24 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 3 im Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Mysłowicach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach 2024-01-25
1294 Uchwała Nr LXXX/1294/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/156/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy z późn. zm. 2024-01-25
1293 Uchwała Nr LXXX/1293/24 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia drugiej raty wierzytelności przysługującej Gminie Mysłowice z tytułu udzielonej pożyczki 2024-01-25
1292 Uchwała Nr LXXX/1292/24 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Armii Krajowej 2024-01-25
1291 Uchwała Nr LXXX/1291/24 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Orła Białego 2024-01-25
1290 Uchwała nr LXXX/1290/24 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice 2024-01-25
1289 Uchwała Nr LXXX/1289/24 w sprawie nadania nazwy rondu "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" w mieście Mysłowice 2024-01-25
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP