Informacja dotycząca wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Informacja dotycząca wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego - ma prawo złożyć do Urzędu Miasta Mysłowice informację o braku dostępności architektonicznej (w zakresie lokalizacji siedzib Urzędu) lub informacyjno-komunikacyjnej (w zakresie świadczeniu usług przez  Urząd), o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 (wskazanym poniżej).

Wyciąg z ustawy:
„Art. 6. [Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami]

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

 1. w zakresie dostępności architektonicznej:

  1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

  2. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

  3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

  4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),

  5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

 2. […];

 3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

  2. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

  3. zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

  4. zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.”

Dostęp do pełnej treści aktów prawnych wskazanych powyżej:

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;

 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

   

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienia dostępności dotyczące działalności Urzędu Miasta Mysłowice można składać w następujący sposób:

 • w kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Mysłowice

 • drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta Mysłowice
  ul. Powstańców 1,41-400 Mysłowice

   

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem e -puap korzystając z usługi pismo ogólne do urzędu z załączonym wnioskiem
   

W przypadku gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności we wskazanym terminie -wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej ,,skargą”. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PEFRON, w terminie 30 dni:

- od dnia w którym upłynął termin 14 dni od dnia złożenia wniosku,

- lub jeżeli nie jest możliwe zapewnienie dostępności w terminie 14 dni po upływie

2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP